Produkcja molekuł polarnych

moleculeNiedawno udało się utworzyć ultrazimne molekuły polarne 40K87Rb w swobodnej pułapce poprzez przejście polem magnetycznym poprzez rezonans Feshbacha, po którym nastąpiły wymuszone adiabatyczne przejścia ramanowskie [K.-K. Ni et al., Science 322, 231 (2008)]. Całkowita wydajność tego procesu wynosiła około 20%. Proponujemy sposób zwiększenia tej wydajności do prawie 100% poprzez wcześniejsze umieszczenie gazów atomowych w sieci optycznej o tak dobranych parameterach, żeby w każdym zajętym węźle znajdował się dokładnie jeden atom każdego rodzaju. Zaproponowany przez nas schemat prowadzi do zwiększenia gęstości molekuł polarnych nawet we względnie wysokich temperaturach, a także zapobiega stratom wynikającym z procesów trójciałowych (J. K. Freericks, et al., Phys. Rev. A81, 011605(R) (2010)).